เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์ เดิมมีสภาพเป็นศูนย์พัฒนาผู้เรียนปฐมวัยใช้ชื่อ “ศูนย์พัฒนาผู้เรียนปฐมวัยสิงหราช” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอาคารสิงหราช (เดิมเป็นหอพักนักศึกษา) เป็นอาคารเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมา” เปิดสอนระดับบริบาลและอนุบาล

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา”โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมาจึงมีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา”

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายการเปิดชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ในปีต่อ ๆ ไป

           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ ๒ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน

 
คำขวัญของโรงเรียน


คำขวัญ สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิืทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

                 มาจากสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ

                 แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY”สีของตราสัญลักษณ์มี ๕ สี คือ 

สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏ’
สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีแดง แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


สีประจำโรงเรียน

สีเขียว เหลือง เป็นสีประจำของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโดยกำหนดมาจากสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา


ปรัชญา   “ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”วิสัยทัศน์

               มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะกระบวนการคิดสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม พึ่งตนเองได้ เป็นคนดีมีปัญญา มีความเป็นไทยคู่กับความเป็นสากล และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขพันธกิจ

๑. ผลิตนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๒. กำหนดหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มพูนสติปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
๔. จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยให้กับนักเรียน
๕. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๖. จัดระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

 

ภารกิจ

๑. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี
๓. จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และการคิดแก้ปัญหา
๔. จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก
๕. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน

 

เป้าหมาย

๑. มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๒ มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. มีมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและมีการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก
๓. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๖. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรียน
๗. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๘. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตฯ

             
          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
 


 
 NAVIGATION BAR
 
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5977
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559  10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3820
  ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด  16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2397
  ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1909
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1871
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  13 ม.ค. 2560 ผู้เข้ามชม: 1842
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  15 ม.ค. 2561 ผู้เข้ามชม: 1649
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลากและสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1540
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2561 ผู้เข้ามชม: 1413
  แข่งศิลปหัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  28 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 1176
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 6 8 5 5