หลักสูตรการเรียนการสอน

ปรัชญา
“ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๕๙ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้ถึงขีดสุดของศักยภาพทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติ ภารกิจในชีวิตประจำวัน และก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยมีบุคลากรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญให้การอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก
พันธกิจ
๑. ด้านจัดการศึกษา ผลิตนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่มีคุณภาพ ทั้งทาง ด้านร่างกาย จิตใจ - อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปในลักษณะ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนการสอนได้นำเอานวัตกรรมสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ และเพิ่มพูนสติปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
๒. ด้านบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่บุคลากร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น
๓. ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม ความเป็นไทยให้กับนักเรียน

เป้าหมาย
๑. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
๒. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย
๓. ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๔. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๖. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย ในด้านร่างกายอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามความสามารถของเด็ก เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงต่อไป
๒. เพื่อเป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา ปฐมวัย
๓. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยของนักศึกษา ครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อเป็นสวัสดิการในด้านการอบรมเลี้ยงดู แก่บุตรธิดาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
๕. เพื่อให้บริการด้านการอบรมเลี้ยงดูแก่ชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. สร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบอิงมาตรฐาน ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๒. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดการพัฒนาผู้เรียน เต็มตามศักยภาพ การเผชิญปัญหาสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยมอันดีงาม
๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ซึ่ง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า
๔. จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดหลักการวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง
๕. จัดระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
๖. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

               จัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ อยู่บนพื้นฐานบริบทของชุมชน สังคม และท้องถิ่นรอบตัวเด็ก โดยการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน โดยการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการคิดและกิจกรรมเป็นฐาน (Thinking and Activity Based Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กล่าวว่า

“ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย

      โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
ช่วงอายุ
อายุต่ำกว่า ๓ ปี และ ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สำคัญ ได้แก่ ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์และจิตใจ, ด้านสังคม, ด้านสติปัญญา

สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน
ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา
       โครงสร้างเวลาเรียน
ช่วงชั้นอายุ
ชั้นบริบาล ๑ อายุ ๒ – ๓ ปี
ชั้นบริบาล ๒ อาย ๓ – ๔ ปี
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ อายุ ๔ – ๕ ปี
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ อายุ ๕ – ๖ ปี
เวลาเรียน
ระยะเวลาในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มีระยะเวลา ๔ ปี การศึกษาแต่ละปีการศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ – ๓๘ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ใน ๑ วัน จัดกิจกรรมตามตารางประจำวัน ดังนี้

ตารางกิจกรรมประจำวัน
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับเด็ก ตรวจสุขภาพ เข้าห้องน้ำ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กายบริหาร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ล้างมือ เข้าห้องน้ำ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๕ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานของว่างเช้า
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสรี
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นอนพักผ่อน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เก็บที่นอน ล้างหน้า รับประทานอาหารว่างบ่าย
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เตรียมตัวกลับบ้าน (เลิกเรียน)

หมายเหตุ เวลาในแต่ละกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นได้ตามกิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ่งยึดเด็กเป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของเด็ก เช่น การศึกษานอกสถานที่หรือจัดกิจกรรมในโครงการ เป็นต้น

การประเมินพัฒนาการ
๑. การสังเกตและการบันทึก
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- การบันทึกรายวัน
๒. การสนทนา
๓. การสัมภาษณ์
๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล
๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
- การประเมินการเจริญเติบโต
- การวัดเส้นรอบศีรษะ
- การตรวจสุขภาพปากและฟัน
- การได้รับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน

 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

คอมพิวเตอร์
     สอนเสริมโดยครูที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนักเรียนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และสร้างสรรค์ผลงานโดยการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

ดนตรี
    สอนเสริมโดยครูสอนดนตรีจากบริษัทซีเอ็มจีกรุ๊ป เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ตามลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเล่นดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน (Summer camp)
   เป็นกิจกรรมเสริมวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา ๔ สัปดาห์


 
 


ปรัชญา
“ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - โรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ - องค์กรแห่งการเรียนรู้
๑. เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นคนดี มีปัญญา มีความเป็นไทยคู่กับความเป็นสากล มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. เป็นต้นแบบโรงเรียนแห่งการปฏิรูปเรียนรู้ ที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ที่จัดกระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ทักษะกระบวนการคิดและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม
๓. เป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

๑. สร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบอิงมาตรฐาน ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๒. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การเผชิญปัญหาสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยมอันดีงาม
๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ซึ่ง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า
๔. จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดหลักการวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง
๕. จัดระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
๖. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕
๒. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ พัฒนาบุคลากรจากท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย และทดลองทฤษฎีทางการศึกษา อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
๔. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนในเขต พื้นที่และใกล้เคียง
๕. เพื่อให้การอบรมสำหรับกุลบุตร กุลธิดา ที่จะศึกษาเล่าเรียนตาม สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด อันจะเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ ในระดับสูงต่อไป
๖. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตรธิดาของข้าราชการ พนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย


เป้าหมาย

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง และเชื่อมโยง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและท้องถิ่น
๒. มีการกำหนดหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๓. มีการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญจัดหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๔. มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความหลากหลาย และเอื้อต่อการเรียนรู้
๕. มีการจัดทำ และพัฒนาหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล โดยยึดหลักการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
๖. มีมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
๗. มีการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๘. จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
๒. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
๓. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการ จัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๔. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการ ดำเนินชีวิต
๕. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
๖. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยม เป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
๗. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความ เป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในวิถีและชีวิตและการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๙. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้าง สิ่งที่ดีงามให้สังคม
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๑๒. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหา ความรู้


 
 


 NAVIGATION BAR
 
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  29 เม.ย. 2558 ผู้เข้ามชม: 5977
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 ปีการศึกษา 2559  10 ก.พ. 2560 ผู้เข้ามชม: 3820
  ประกาศแจ้งเรื่องวันหยุด  16 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 2397
  ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558  5 ม.ค. 2558 ผู้เข้ามชม: 1909
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาล 1 บริบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  24 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1871
  ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  13 ม.ค. 2560 ผู้เข้ามชม: 1842
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนระดับบริบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561  15 ม.ค. 2561 ผู้เข้ามชม: 1649
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจับสลากและสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2558 ผู้เข้ามชม: 1540
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับบริบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  21 ก.พ. 2561 ผู้เข้ามชม: 1413
  แข่งศิลปหัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  28 ส.ค. 2557 ผู้เข้ามชม: 1176
 


 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ 340 ถนนสุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-Mail : satit_nrru@hotmail.co.th
Compatible Browsers : IE7+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
© 2014 All right reserved : Powered by Krucomputer
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม  
2 6 8 5 5