อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ HOME > NEWS    
BY : SATITNRRU  |  5 พฤศจิกายน 2563  112 Views
SATIT NRRU NEWS
.
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะคุรศาสตร์
มาสำรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิต
.

.
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00 น. โดยประมาณ
ท่านอธิการบดี ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
และท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร. รัฐกรณ์ คิดการ
ได้ลงมาสำรวจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและอาคารสถานที่ต่างๆ
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
www.satit.nrru.ac.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนออกไป จนกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเปิดพื้นที่ตามปกติ
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเลื่อนวันส่งเอกสารขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๐)
ขอแจ้งยกเลิกการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
2 7 5 1 4
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.